Regulamin - Gwiazda Południa 2021

1. Cel maratonu:
kontynuacja rozpoczętego w 2016 roku terenowego etapowego maratonu rowerowego na terenach górskich,
popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce,
promowanie małopolskich szlaków i miejscowości turystycznych,
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizator:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
strona internetowa www.gory.ZamanaGroup.pl,
e-mail:biuro@ZamanaGroup.pl,
tel. alarmowy w dniu imprezy: 609 084 184

3. Termin i dystanse:
Termin: 09.07-11.07.2021 r.
Każdego dnia rozegrane będą dwa dystanse Pro i1/2 Pro
Pro - 40-60 km z sumą przewyższeń każdego dnia od 1600 do 2200 metrów
½ Pro- 20-35 km z sumą przewyższeń każdego dnia od 800 do 1200 metrów

4. Program:
Programy zawodów dostępne na stronie www.gory.ZamanaGroup.pl
w zakładkach poszczególnych etapów.

5. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem imprezy może być osoba, która ma powyżej 16 lat (rok urodzenia 2003 i starsi) i spełni poniższe warunki:
a) dokona rejestracji:
dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełni formalności w biurze zawodów
lub
dokona zgłoszenia bezpośrednio w biurze zawodów i tam też dopełni formalności
b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:
w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów lub w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę maratonu, tj. Gwiazda Południa 2021.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.
c) podpisze oświadczenie obowiązujące podczas Gwiazdy Południa 2021
- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia
d) każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze
i w kasku
e) zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

6.Opłaty:
a) pakiety startowe:
300 zł - opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 28.luty.2021,
400 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 30 kwietnia 2021,
500 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna do 30 maja 2021,
600 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Południa, płatna po 1 czerwca 2021, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu pierwszego etapu.
b) zwrot opłat za rezygnację z wyścigu – w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator zwraca opłatę startową w wysokości:
100% wpłaconej kwoty do dnia 30.05.2020, pomniejszonej o 100 zł (opłata manipulacyjna - odszkodowanie z tytułu rezygnacji). Zwroty będą realizowane w ciągu 7 dni od pisemnego nadesłania rezygnacji z udziału w imprezie na adres: biuro@ZamanaGroup.pl
po 30.05.2021 w przypadku rezygnacji ze startu, Organizator nie zwraca kosztów wpisowego
c) w przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca wpisowego
d) faktury do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

7. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
przejazd oznakowaną trasą
zestaw startowy
pamiątkowy T-shirt
pamiątkowy medal dla osób, które ukończyły całą Gwiazdę Południa
elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
serwis rowerowy na każdym z etapów
bufety na trasie każdego etapu: na dystansie Pro minimum 2, na dystansie ½ Pro minimum 1 (woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne)
ciepły posiłek regeneracyjny po każdym etapie
możliwość umycia roweru po każdym etapie
zabezpieczenie ratowniczo - medyczne
pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w Gwieździe Południa
możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
ścieżka GPX z trasą maratonu
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

8. Maraton
Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.
Start do dystansów Pro i ½ Pro we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego dla poszczególnych dystansów.
Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 184) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Zawodnik wycofujący się z udziału w imprezie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora w biurze zawodów lub dzwoniąc pod numer telefonu 609 084 184
Zalecamy, aby każdy z uczestników miał podczas maratonu telefon komórkowy.

9. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu).
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do stromych i niebezpiecznych zjazdów, do wjazdu na drogi publiczne lub skrzyżowania.
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem na piechotę podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).
Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie.
Kategorie wiekowe na dystansach:
Dystans Pro Mężczyźni:
• kategoria M2- 19-30 lat (roku urodzenia 2002- 1991)
• kategoria M3- 31 do 40 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
• kategoria M4- od 41 do 50 lat (rok urodzenia 1980-1971)
• kategoria M5- od 51 do 60 lat (rok urodzenia 1970-1961)
• kategoria M6- od (rok urodzenia 1960 i starsi)
Dystans Pro Kobiety:
• kategoria Open
Dystans ½ Pro Mężczyźni:
• kategoria M1- do 18 lat (roku urodzenia 2003 i młodsi)
• kategoria M2- od 19 do 30 lat (rok urodzenia 2002- 1991)
• kategoria M3- od 31 do 40 lat (rok urodzenia 1990-1981)
• kategoria M4- od 41 do 50 lat (rok urodzenia 1980-1971)
• kategoria M5- od 51 do 60 lat (rok urodzenia 1968- 1963)
• kategoria M6- od 58 lat (rok urodzenia 1960 i starsi)
Dystans ½ Pro Kobiety:
• kategoria K1- do 18 lat (roku urodzenia 2003 i młodsze)
• kategoria K2- od 19 do 30 lat (rok urodzenia 2002- 1991)
• kategoria K3- od 31 do 40 lat (rok urodzenia 1992 -1981)
Kategoria K4- od 40 lat (1980 i starsze)
Pary:
Męska
• składająca się z dwóch mężczyzn
Mix
• składająca się z mężczyzny i kobiety
Drużyna:
• drużyna składająca się od 3 do 4 osób

Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej i par przyjmowane są również drogą mailową na podstawie wypełnionych prawidłowo formularzy do dnia 5 lipca 2021 r. na adres biuro@ZamanaGroup.pl:
formularz drużynowy
formularz par
Zawodnik / Zawodniczka oprócz klasyfikacji indywidualnej może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji: klasyfikacji drużynowej lub klasyfikacji par.

11. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach. W klasyfikacji generalnej Gwiazdy Południa zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy opłacili udział i ukończyli wszystkie etapy rywalizacji.
Zwycięzcami indywidualnymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu. Zwycięzcami indywidualnej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wszystkich etapów (wynik końcowy liczony jest jako suma czasów osiągniętych przez zawodnika na poszczególnych etapach).
Prowadzone będą dwie klasyfikacje generalne:
Generalna ½ Pro – dla zawodników, którzy ukończyli na wszystkich etapach dystans ½ Pro.
Generalna Ogólna – dla pozostałych zawodników. Zawodnik, który etapy 1 – 3 ukończył na różnych dystansach, ujęty zostanie w klasyfikacji generalnej ogólnej, a jako czas ukończenia dystansu innego niż Pro, zostanie mu policzony czas ostatniego zawodnika dystansu Pro na danym etapie (osobno dla kobiet i mężczyzn).
Klasyfikacja Drużynowa
Zwycięzcami drużynowymi poszczególnych etapów na danym dystansie zostaną drużyny, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Zwycięzcami Generalnej Klasyfikacji Drużynowej jest drużyna, która uzyska największą ilość punktów podczas czterech etapów.
Klasyfikacja Par
Zwycięzcami klasyfikacji Par (męska, mix) na poszczególnych etapach na danym dystansie zostaną pary, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Zwycięzcami Generalnej Klasyfikacji Par (męska, mix) zostaną pary, które uzyskają największą ilość punktów podczas czterech etapów.
Na wszystkich dystansach punkty za zajęte miejsce ustala się, stosując poniższy wzór:
dystans Pro:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 600
dystans ½ Pro:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

12. Ruch drogowy.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Trofea i nagrody.
Na poszczególnych etapach dla danego dystansu zostaną wręczone trofea sportowe od 1 do 3 miejsca w kategorii Open z podziałem na płeć. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
w Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Południa dekorowane będzie pierwsze 5 osób z każdej kategorii wiekowej oraz pierwsze 3 drużyny i pierwsze 3 pary.
Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.
W klasyfikacji generalnej będą dekorowane osoby, które ukończyły wszystkie etapy.

14. Kary.
a) w przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
upomnienie
kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut
dyskwalifikacja.
b) powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

15. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: reklamacje@sts-timing.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

17. Informacje dodatkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.
Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników maratonu.
Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych ważnych informacji przed startem każdego maratonu.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

18. Zobowiązania uczestników w związku z COVID-19
1. Decyzja o uczestnictwie i związana z tym odpowiedzialność jest wyłącznie po stronie uczestnika.
2. Uczestnik jest świadoma/y, że podczas trwania maratonu obowiązują go aktualne zalecenia GIS i WHO oraz zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez Organizatora.
3. Uczestnik oświadcza, że w ciągu ostatniej doby nie wystąpiły u niego wskazujące na zarażenie się COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności).
4. Uczestnik oświadcza, że ani on ani osoby z nim zamieszkujące nie są objęcie kwarantanną i jest świadomy, iż nieprawdziwe zachowanie może narazić na kwarantannę wszystkich uczestników oraz organizatorów, podwykonawców.
5. Uczestnik oświadcza, że nie miał w ostatnich dniach styczności, które odbywały lub odbywają kwarantannę.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustaw, rozporządzeń, zaleceń Ministra Zdrowia oraz wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poleceń Organizatora podczas maratonu.

2015-12-06 POWRÓT
Partnerzy